Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 13 oktober 1950, Stb. 1950, K 451, houdende regelen met betrekking tot de aansprakelijkheid van de Overheid voor handelingen, verricht tijdens of ten gevolge van de bezetting. Inwerkingtreding: 25 oktober 1950.

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is, regelen te stellen met betrekking tot de aansprakelijkheid van de Overheid voor handelingen, verricht tijdens of tengevolge van de bezetting, alsmede enige andere gevolgen van de bezetting te regelen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).