Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 18 maart 1955, Stb. 1955, 131, houdende regeling voor het voortbestaan van het Pensioenfonds voor de vaste onderwijzers van het Koninklijk Conservatorium voor Muziek. Inwerkingtreding: 8 april 1955.

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is gebleken, een regeling te treffen met betrekking tot het voortbestaan van het "Pensioenfonds voor de vaste onderwijzers van het Koninklijk Conservatorium voor Muziek";
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).