Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 15 december 1993, Stb. 1993, 680, houdende privatisering van het Spoorwegpensioenfonds. Inwerkingtreding: 1 januari 1994 (Stb. 1993, 701).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de verantwoordelijkheid voor de pensioenen van het spoorwegpersoneel in handen te leggen van de betrokken sociale partners, alsmede de bemoeienis van de rijksoverheid met en de financiĆ«le verantwoordelijkheid van het rijk voor die pensioenen te beĆ«indigen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).