MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 23 februari 2004, Stb. 2004, 99, tot alsnog toekennen van rechtskracht aan de planologische kernbeslissing Structuurschema groene ruimte (Wet rechtskracht Structuurschema groene ruimte). Inwerkingtreding: 19 maart 2004.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben dat de rechtskracht van de planologische kernbeslissing Structuurschema groene ruimte is vervallen en dus ook de rechtsbasis voor bepaalde daaraan verbonden rechtsgevolgen, en dat het noodzakelijk is aan die planologische kernbeslissing alsnog rechtskracht te verlenen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).