Nadere regelgeving:
- Regeling schuldregisters Nederlandse staatsleningen 2003

 

 

WET van 30 november 1949, Stb. 1949, J 529, houdende regelen nopens het beheer van schuldregisters voor geldleningen ten laste van het Rijk. Inwerkingtreding: 17 december 1949.

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regelen te stellen nopens het beheer van schuldregisters voor geldleningen ten laste van het Rijk, andere dan de Grootboeken;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).