Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 14 oktober 1982, Stb. 1982, 589, houdende wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, houdende regeling en invoering van de opleidingsscholen voor leraren basisonderwijs. Inwerkingtreding: 29 oktober 1982.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om in verband met de ontwikkeling van het basisonderwijs de opleidingsscholen voor kleuterleidsters en de opleidingsscholen voor onderwijzers te vervangen door opleidingsscholen voor leraren basisonderwijs;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).