Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 23 januari 1958, Stb. 1958, 60, houdende regeling van de gevolgen van de wijziging van de naam van het departement van Wederopbouw en Volkshuisvesting in die van departement van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid. Inwerkingtreding: 13 oktober 1956.

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de gevolgen te regelen van de wijziging van de naam van het departement van Wederopbouw en Volkshuisvesting in die van departement van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid bij Ons Besluit van 12 oktober 1956, no. 31 (Stcrt. 1956, 201);
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).