Nadere regelgeving:
- Besluit rijonderricht motorrijtuigen 2009
- Regeling rijonderricht motorrijtuigen 2009

 

 

WET van 7 juli 1993, Stb. 1993, 418, houdende herziening van de Wet rijonderricht motorrijtuigen. Inwerkingtreding: 1 januari 1995 (Stb. 1994, 919).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de regels inzake de bevoegdheid tot het geven van onderricht in het besturen van motorrijtuigen te herzien;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).