MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 17 maart 2005, Stb. 2005, 166, tot uitvoering van Richtlijn nr. 2001/86/EG van de Raad van de Europese Unie van 8 oktober 2001 tot aanvulling van het statuut van de Europese vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers (Wet rol werknemers bij de Europese vennootschap).¹ Inwerkingtreding: 1 april 2005 (Stb. 2005, 167).

1. Redactie: ingevolge artikel I, onderdeel AK, van de Wet van 5 juli 2006, Stb. 2006, 361, is de Wet rol werknemers bij de Europese vennootschap met ingang van 18 augustus 2006 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Wet rol werknemers bij Europese rechtspersonen.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de Richtlijn nr. 2001/86/EG van de Raad van de Europese Unie van 8 oktober 2001 tot aanvulling van het statuut van de Europese vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers (PbEG L 294) moet worden uitgevoerd;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).