Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 3 september 1992, Stb. 1992, 619, houdende regelen met betrekking tot de oprichting van de Stichting Landbouwvoorlichting. Inwerkingtreding: 1 augustus 1993 (Stb. 1993, 454).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Dienst Landbouwvoorlichting te privatiseren, dat voor deze privatisering een wettelijke machtiging op grond van artikel 40 van de Comptabiliteitswet 1976 (Stb. 1976, 671) vereist is en dat het daarnaast gewenst is, enige andere wettelijke regelingen ter zake te treffen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).