Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 27 juni 1984, Stb. 1984, 338, houdende machtiging tot oprichting van de Stichting Proefstation voor de Varkenshouderij. Inwerkingtreding: 25 juli 1984.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat de Staat overgaat tot oprichting van de Stichting Proefstation voor de Varkenshouderij en dat daartoe ingevolge artikel 40 van de Comptabiliteitswet 1976 (Stb. 1976, 671) machtiging bij de wet vereist is;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).