Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 26 november 1992, Stb. 1992, 659, houdende regelen met betrekking tot de oprichting van de Stichting ROI. Inwerkingtreding: 31 december 1992 (Stb. 1992, 716).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat het Rijks Opleidingsinstituut wordt geprivatiseerd en een privaatrechtelijke rechtspersoon wordt opgericht waarvoor een wettelijke machtiging op grond van artikel 29 van de Comptabiliteitswet is vereist;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).