Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 8 augustus 1946, Stb. 1946, G 201, houdende voorziening met betrekking tot de territoriale bevoegdheid van enkele notarissen. Inwerkingtreding: 18 augustus 1946.

 

     WIJ WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut! doen te weten:
     Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk is, een voorziening te treffen met betrekking tot de territoriale bevoegdheid van enkele notarissen;
     Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).