Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 29 juni 1983, Stb. 1983, 305, houdende tijdelijke maatregelen inzake de aftrekbaarheid van de kosten van groot onderhoud en van schilderwerk en in verband daarmee tijdelijke verhoging van het huurwaardeforfait in de inkomstenbelasting. Inwerkingtreding: 1 juli 1983.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is met het oog op de werkgelegenheid in bepaalde bedrijfstakken tijdelijke maatregelen te treffen inzake de aftrekbaarheid voor de inkomstenbelasting van kosten van groot onderhoud en van schilderwerk van een eigen woning en in verband met de financiering van die maatregelen het huurwaardeforfait in de inkomstenbelasting tijdelijk te verhogen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).