Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 12 juli 1962, Stb. 1962, 250, tot tijdelijke openstelling van de mogelijkheid van adoptie in afwijking van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. Inwerkingtreding: 15 augustus 1962.

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is tijdelijk de mogelijkheid van adoptie open te stellen in sommige gevallen, waarin niet aan alle in artikel 344k van het Burgerlijk Wetboek gestelde voorwaarden is voldaan;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).