Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 27 juni 1990, Stb. 1990, 325, tot tijdelijke verhoging van op grond van de Wet individuele huursubsidie toe te kennen bijdragen. Inwerkingtreding: 1 juli 1990.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om met het oog op het behoud van de koopkracht bepaalde bijdragen die op grond van de Wet individuele huursubsidie worden verstrekt tijdelijk te verhogen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).