MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 14 juni 2001, Stb. 2001, 295, tot het aanpassen voor het tijdvak van 1 juli 2001 tot en met 30 juni 2002 van enige huursubsidieparameters, genoemd in de Huursubsidiewet, aan het maximale huurverhogingspercentage en het met ingang van 1 juli 2001 niet aanpassen van de vermogensgrenzen, genoemd in de Huursubsidiewet en de Wet bevordering eigenwoningbezit. Inwerkingtreding: 29 juni 2001.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is voor het tijdvak van 1 juli 2001 tot en met 30 juni 2002 enige huursubsidieparameters aan te passen met het in de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 15 van de Huurprijzenwet woonruimte, genoemde maximale huurverhogingspercentage, en de vermogensgrenzen, genoemd in de Huursubsidiewet en de Wet bevordering eigenwoningbezit, met ingang van 1 juli 2001 niet aan te passen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).