Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 30 oktober 1974, Stb. 1974, 700, tot beëindiging van de overheidstaken met betrekking tot de zaken van de voormalige wees- en momboirkamers en het beheer van vicarieën, alsmede afkoop van onveranderlijke lasten. Inwerkingtreding: 23 december 1974.

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de aan Onze Minister van Financiën bij en krachtens de Wet van 20 augustus 1859, Stb. 1859, 95, opgedragen taken met betrekking tot de fondsen en stichtingen, bedoeld in artikel 11 van de Wet van 5 maart 1852, Stb. 1852, 45, alsmede diens beheer van vicarieën dienen te worden beëindigd, terwijl voorts wenselijk is de in de administratie van het Ministerie van Financiën (dienst der Domeinen) voorkomende onveranderlijke lasten af te kopen:
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).