MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 19 juni 1997, Stb. 1997, 283, tot gemeentelijke herindeling in de provincie Drenthe. Inwerkingtreding: 1 augustus 1997 (Stb. 1997, 340).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeentelijke indeling in de provincie Drenthe te wijzigen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).