Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 12 december 1985, Stb. 1985, 648, tot gemeentelijke indeling van de Waddenzee. Inwerkingtreding: 25 december 1985 (Stb. 1985, 688).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Waddenzee, voor zover dat nog niet het geval is, gemeentelijk in te delen en tegelijk de grenzen van provincies en gemeenten langs het aansluitende deel van de Noordzee nader vast te stellen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).