Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 6 juli 1983, Stb. 1983, 328, tot instelling gemeenten Almere en Zeewolde. Inwerkingtreding: 16 juli 1983.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in het gebied van het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders" een tweetal nieuwe gemeenten in te stellen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).