MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 29 januari 1998, Stb. 1998, 91, houdende intrekking van de Wet Havenschap Vlissingen en de Wet Havenschap Terneuzen. Inwerkingtreding: 25 februari 1998.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de deelname van het Rijk aan de gemeenschappelijke regelingen tot oprichting van de Havenschappen Vlissingen en Terneuzen te beĆ«indigen en dat ingevolge artikel 8 van de Wet Havenschap Vlissingen onderscheidenlijk artikel 8 van de Wet Havenschap Terneuzen de besluiten tot opheffing van de gemeenschappelijke regelingen tot oprichting van de Havenschappen Vlissingen en Terneuzen goedkeuring bij de wet behoeven;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).