Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 8 november 1980, Stb. 1980, 670, tot provinciale indeling van de Waddenzee. Inwerkingtreding: 1 januari 1981.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het nog niet provinciaal en gemeentelijk ingedeelde gebied van de Waddenzee, vooruitlopend op een nog te verwezenlijken gemeentelijke indeling, reeds thans provinciaal in te delen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).