Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 22 december 1938, Stb. 1938, 505, tot regeling van de pensioenen voor reserve-officieren der Koninklijke landmacht, die zich - ter aanvulling van een bestaand tekort aan beroeps-officieren - krachtens een daartoe gesloten verbintenis in actieven dienst bevinden met bestemming om naar het korps beroeps-officieren bij het leger hier te lande over te gaan, alsmede voor hunne weduwen en weezen. Inwerkingtreding: 11 januari 1939.

 

     WIJ WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut! doen te weten:
     Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk is, afzonderlijke bepalingen te treffen ten aanzien van de pensionneering van reserve-officieren der Koninklijke landmacht, die zich - ter aanvulling van een bestaand tekort aan beroeps-officieren - krachtens een daartoe gesloten vrijwillige verbintenis in actieven dienst bevinden met bestemming om naar het korps beroeps-officieren bij het leger hier te lande over te gaan, alsmede ten aanzien van de pensionneering van hunne weduwen en weezen;
     Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).