MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 8 juli 1999, Stb. 1999, 317, tot samenvoeging van de gemeenten Bergen, Egmond en Schoorl. Inwerkingtreding: 2 januari 2000 (Stb. 1999, 367).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeenten Bergen, Egmond en Schoorl samen te voegen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).