MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 18 april 2002, Stb. 2002, 282, tot samenvoeging van de gemeenten Heerjansdam en Zwijndrecht. Inwerkingtreding: 1 juli 2002 (Stb. 2002, 283).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeenten Heerjansdam en Zwijndrecht samen te voegen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).