Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 30 december 1912, Stb. 1912, 448, tot het verleenen van vrijdom van grondbelasting en van personeele belasting voor het Vredespaleis te 's-Gravenhage. Inwerkingtreding: 1 januari 1913.

 

     WIJ WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:
     Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk is dat vrijdom van grondbelasting en van personeele belasting worde verleend voor het te 's-Gravenhage gesticht wordende Vredespaleis;
     Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).