MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 27 februari 1997, Stb. 1997, 129, houdende enige regels ter uitvoering van een aantal EG-verordeningen op het gebied van de mededinging (Wet uitvoering EG-mededingingsverordeningen). Inwerkingtreding: 26 maart 1997.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het nodig is ter uitvoering van een aantal EG-verordeningen op het gebied van de mededinging enige regels te stellen ten aanzien van het verrichten van verificaties bij ondernemingen en ondernemersverenigingen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).