Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 24 april 1947, Stb. 1947, H 133, houdende voorzieningen onder den vijand aangetroffen goederen. Inwerkingtreding: 13 mei 1947.

 

     WIJ WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut! doen te weten:
     Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is nadere voorzieningen te treffen ten aanzien van roerende goederen, welke in handen van den vijand zijn aangetroffen;
     Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).