Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 26 augustus 1981, Stb. 1981, 603, houdende regeling van de bezoldiging van de Nationale ombudsman en van de substituut-ombudsmannen, en wijziging van een aantal wetten. Inwerkingtreding: 30 september 1981.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de bezoldiging te regelen van de Nationale ombudsman en van substituut-ombudsmannen, bedoeld in respectievelijk artikel 2 en artikel 9 van de Wet Nationale ombudsman (Stb. 1981, 35), en wijziging te brengen in een aantal wetten;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).