Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 14 december 1949, Stb. 1949, J 558, houdende vereenvoudiging van de wijze van uitbrengen van exploiten aan het Grootboek 1946 en aan enig schuldregister voor geldleningen ten laste van het Rijk. Inwerkingtreding: 28 december 1949.

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ter betere effectuering van beslagen gelegd op inschrijvingen in het Grootboek 1946 en op inschrijvingen in enig schuldregister voor geldleningen ten laste van het Rijk, gehouden bij het Agentschap van het Ministerie van FinanciĆ«n te Amsterdam, een vereenvoudiging in de wijze van het uitbrengen van exploiten aan de derde beslagene noodzakelijk is;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).