Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 19 december 1991, Stb. 1991, 739, tot verhoging van de accijns van sigaretten en kerftabak. Inwerkingtreding: 1 januari 1992.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is met het oog op de budgettaire situatie en mede in het licht van de Europese ontwikkelingen de accijns van sigaretten en kerftabak te verhogen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).