WET van 22 mei 1991, Stb. 1991, 365, houdende verlaging van de verschuldigde pensioenbijdrage als bedoeld in de Algemene burgerlijke pensioenwet over de jaren 1988, 1989 en 1990, alsmede verlaging van de verschuldigde wachtgeldtijdbijdrage over het jaar 1990. Inwerkingtreding: 7 juli 1991.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat als gevolg van aanmerkelijk gunstige opbrengsten uit vermogen in samenhang met gematigde pensioenaanpassingen in 1988, 1989 en 1990, alsmede het verder terugbrengen van de horizon in de VUT-financiering in 1988 en 1989, voor de jaren 1988 tot en met 1990 een relatief voordelig saldo op de staat van baten en lasten van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds ontstaat dat kan terugvloeien naar de lichamen in de zin van de Algemene burgerlijke pensioenwet;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

Artikel 1

De pensioenbijdrage, bedoeld in artikel C 3, tweede lid, van de Algemene burgerlijke pensioenwet (Stb. 1986, 540) over het jaar 1988 wordt, behoudens vermindering uit anderen hoofde, verminderd met 7,95% van de som der bijdragegrondslagen.

Artikel 2

De pensioenbijdrage, bedoeld in artikel C 3, tweede lid, van de Algemene burgerlijke pensioenwet (Stb. 1986, 540) over het jaar 1989 wordt, behoudens vermindering uit anderen hoofde, verminderd met 9,35% van de som der bijdragegrondslagen.

Artikel 3

  • 1.De pensioenbijdrage, bedoeld in artikel C 3, tweede lid, van de Algemene burgerlijke pensioenwet over het jaar 1990 wordt, behoudens vermindering uit anderen hoofde, verminderd met 8,85% van de som der bijdragegrondslagen.

  • 2.In afwijking van het bepaalde in artikel C 6, tweede lid, van de Algemene burgerlijke pensioenwet beloopt de wachtgeldtijdbijdrage over het jaar 1990, de helft of een vierde van het ingevolge het eerste lid voor 1990 geldende percentage van de pensioenbijdrage, al naar gelang de met recht op wachtgeld doorgebrachte tijd voor de helft dan wel voor een vierde gedeelte als diensttijd meetelt.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de twintigste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1988.

 

 

     Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

 

Gegeven te 's-Gravenhage, 22 mei 1991

 

BEATRIX

 

De Minister van Binnenlandse Zaken,
C.I. Dales

De Minister van Financiƫn,
W. Kok

 

Uitgegeven de achttiende juli 1991
De Minister van Justitie,
E.M.H. Hirsch Ballin