Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 20 mei 1994, Stb. 1994, 388, houdende verlaging van de verschuldigde pensioenbijdrage als bedoeld in de Spoorwegpensioenwet geldend tot aan het tijdstip van privatisering. Inwerkingtreding: 10 juni 1994.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat tot het tijdstip van privatisering van het Spoorwegpensioenfonds de in de Spoorwegpensioenwet genoemde pensioenbijdrage verminderd wordt;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).