WET van 29 september 1994, Stb. 1994, 730, houdende verlenging van de werkingsduur van enkele onderdelen van de wet van 28 september 1988, Stb. 1988, 440 (verlenging van het experiment budgetfinanciering, decentralisatie en deregulering van de Wet Sociale Werkvoorziening). Inwerkingtreding: 14 oktober 1994.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de periode van het experiment budgetfinanciering, decentralisatie en deregulering van de Wet Sociale Werkvoorziening te verlengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

Artikel 1

  • 1.De onderdelen F, G en V van artikel I van de Wet van 28 september 1988, Stb. 1988, 440, gelden ook voor het jaar 1995, met dien verstande dat voor de bepaling van het bedrag van de vergoeding, bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de Wet Sociale Werkvoorziening, over dat jaar, artikel 41, tweede lid, van die wet toepassing vindt en dat voor de toepassing van artikel 41, derde lid, van die wet een percentage van 95 van de vergoeding over het jaar 1994 geldt.

  • 2.Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de onderdelen F, G en V van artikel I van de Wet van 28 september 1988, Stb. 1988, 440, ook gelden voor het jaar 1996, met dien verstande dat voor de bepaling van het bedrag van de vergoeding, bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de Wet Sociale Werkvoorziening, over dat jaar, artikel 41, tweede lid van die wet toepassing vindt en dat voor dat jaar voor de toepassing van artikel 41, derde lid, van die wet een percentage van 95 van de vergoeding over het jaar 1995 geldt.

Artikel 2

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 oktober 1994. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 september 1994, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 oktober 1994.

 

 

     Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

 

Gegeven te 's-Gravenhage, 29 september 1994

 

BEATRIX

 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
R.L.O. Linschoten

 

Uitgegeven de dertiende oktober 1994
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager