MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering
- Uitvoeringsregeling S&O-afdrachtvermindering 2006 (vervallen)

 

 

WET van 15 december 1995, Stb. 1995, 635, houdende vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen. Inwerkingtreding: 1 januari 1996.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in het belang van de werkgelegenheid maatregelen te treffen ter vermindering van bepaalde loonkosten;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).