Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 25 juli 1947, Stb. 1947, H 265, tot het treffen van maatregelen in zake de vernieuwing van hypothecaire inschrijvingen ten hypotheekkantore te Nijmegen. Inwerkingtreding: 1 september 1947.

 

     WIJ WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut! doen te weten:
     Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk is gebleken, maatregelen te treffen inzake de vernieuwing van hypothecaire inschrijvingen, genomen ten kantore van bewaring van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Nijmegen;
     Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).