MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Besluit bestuurlijke boetes financiƫle sector
- Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen
- Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
- Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
- Regeling verplichtstelling beroepspensioenregeling

 

 

WET van 6 oktober 2005, Stb. 2005, 526, houdende nieuwe regeling voor verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling (Wet verplichte beroepspensioenregeling). Inwerkingtreding: 1 januari 2006 (Stb. 2005, 723).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in verband met modernisering van de pensioenwetgeving, de Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling in te trekken en te vervangen door een nieuwe wet ter zake;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).