MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Besluit bestuurlijke boetes financiƫle sector
- Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
- Regeling betreffende aanvragen op grond van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
- Regeling gemoedsbezwaarden Bpf 2000
- Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000

 

 

WET van 21 december 2000, Stb. 2000, 628, houdende nieuwe regeling voor verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds (Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000). Inwerkingtreding: 1 januari 2001 (Stb. 2000, 629).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in verband met modernisering van de pensioenwetgeving, de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds in te trekken en te vervangen door een nieuwe wet ter zake;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).