Nadere regelgeving:
- Besluit vervoer gevaarlijke stoffen
- Regeling tarieven scheepvaart 2005
- Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen
- Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen
- Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen
- Vuurwerkbesluit

 

 

WET van 12 oktober 1995, Stb. 1995, 525, houdende regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Inwerkingtreding: 1 augustus 1996 (Stb. 1996, 297).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het op grond van maatschappelijke ontwikkelingen noodzakelijk is in het belang van de openbare veiligheid nieuwe regels te geven voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, welke mede kunnen dienen ter uitvoering van verdragen of besluiten van volkenrechtelijke organisaties;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).