MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 11 september 1997, Stb. 1997, 514, tot verzelfstandiging van Staatsbosbeheer (Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer). Inwerkingtreding: 1 januari 1998 (Stb. 1997, 678).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is Staatsbosbeheer te verzelfstandigen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).