Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 23 maart 1989, Stb. 1989, 69, houdende voorzieningen in verband met de privatisering van het Staatsvissershavenbedrijf. Inwerkingtreding: 10 april 1989 (Stb. 1989, 70).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is tot privatisering over te gaan van het Staatsvissershavenbedrijf en daartoe met name het merendeel van de rechten en verplichtingen, behorend tot het Staatsvissershavenbedrijf, over te dragen aan Zeehaven IJmuiden N.V. en dat het wenselijk is in verband daarmee enkele voorzieningen bij wet te treffen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).