Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 23 december 1953, Stb. 1953, 621, houdende voorzieningen ten aanzien van enige tijdens de oorlog gehouden registers van de burgerlijke stand. Inwerkingtreding: 7 januari 1954.

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is voorzieningen te treffen ten aanzien van enige tijdens de oorlog gehouden registers van de burgerlijke stand;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).