Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 15 december 1971, Stb. 1971, 740, houdende voorzieningen met betrekking tot de tijdelijke verhoging of verlaging van belasting op grond van conjuncturele overwegingen. Inwerkingtreding: 19 december 1971.

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enkele voorzieningen te treffen in verband met tijdelijke verhoging of verlaging van belasting op grond van conjuncturele overwegingen, zowel wat betreft de met ingang van 1 januari 1972 toe te passen verhoging als wat betreft de handhaving van goedkeuring bij de wet van beschikkingen tot verhoging of verlaging;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).