MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit)
- Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

 

 

WET van 21 maart 1996, Stb. 1996, 182, houdende vaststelling van ruimere regels met betrekking tot de openingstijden van winkels. Inwerkingtreding: 1 juni 1996 (Stb. 1996, 208).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in verband met maatschappelijke ontwikkelingen en met de behoefte aan vermindering en vereenvoudiging van regels wenselijk is de Winkelsluitingswet 1976 te vervangen door ruimere regels met betrekking tot de openingstijden van winkels en de tijden waarop goederen, anders dan in een winkel, bedrijfsmatig aan particulieren mogen worden te koop aangeboden of verkocht;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).