Nadere regelgeving:
- Asbestverwijderingsbesluit 2005
- Besluit aanvullende regels veiligheid wegtunnels (vervallen)
- Besluit beheer sociale-huursector (vervallen)
- Besluit bevordering eigenwoningbezit
- Besluit bodemkwaliteit
- Besluit energieprestatie gebouwen
- Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
- Bouwbesluit 2012
- Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels
- Regeling energieprestatie gebouwen

 

 

WET van 29 augustus 1991, Stb. 1991, 439, tot herziening van de Woningwet. Inwerkingtreding: 1 januari 1992 (Stb. 1991, 736).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is mede uit het oogpunt van vereenvoudiging en vermindering van regelgeving, alsmede uit het oogpunt van decentralisatie nieuwe voorschriften te geven omtrent het bouwen en de volkshuisvesting;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).