Nadere regelgeving:
- Regeling inzage gegevens en bescheiden Zeebrievenwet
- Regeling tarieven scheepvaart 2005

 

 

WET van 10 juni 1926, Stb. 1926, 178, houdende nieuwe regeling van de zeebrieven. Inwerkingtreding: 1 februari 1927 (Stb. 1926, 371).

 

     WIJ WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:
     Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het naar aanleiding van de wet van 22 December 1924, Staatsblad nº. 573, noodig is de afgifte van zeebrieven en vergunningen tot het voeren van de Nederlandsche vlag opnieuw te regelen;
     Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).