MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Besluit opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren
- Besluit zeevarenden
- Besluit zeevisvaartbemanning (vervallen)
- Regeling tarieven scheepvaart 2005
- Regeling vaarbevoegdheidsbewijzen zeevaart (vervallen)

 

 

WET van 11 december 1997, Stb. 1997, 757, houdende regels omtrent de bemanning van zeeschepen (Zeevaartbemanningswet).¹ Inwerkingtreding: 1 april 1998 (Stb. 1998, 174).

1. Redactie: ingevolge artikel I, onderdeel JJ, van de Wet van 6 juli 2011 inzake implementatie van het op 23 februari 2006 te Genève tot stand gekomen Maritiem Arbeidsverdrag, 2006 (Trb. 2007, 93) (Stb. 2011, 394) is de Zeevaartbemanningswet met ingang van 20 augustus 2013 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Wet zeevarenden.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe bepalingen vast te stellen voor het bemannen van Nederlandse zeeschepen;
     Gelet op het op 7 juli 1978 te Londen tot stand gekomen Internationaal verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en wachtdienst, 1978 (Trb. 1981, 144), alsmede op Richtlijn nr. 94/58/EG van de Raad van de Europese Unie van 22 november 1994 inzake het minimumopleidingsniveau van zeevarenden (PbEG L 319);
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).