Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

RIJKSWET van 8 juni 1977, Stb. 1977, 345, houdende machtiging tot instelling van een visserijzone. Inwerkingtreding: 2 juli 1977.

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het gezien de internationale ontwikkeling wenselijk is dat het Koninkrijk een visserijzone van maximaal twee honderd zeemijlen kan instellen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).