Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

RIJKSWET van 30 juni 1982, Stb. 1982, 455, houdende machtiging tot deelneming door het Koninkrijk in de verhoging van het aandelenkapitaal van de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling (Wereldbank). Inwerkingtreding: 23 juli 1982.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat een verhoging plaatsvindt van de deelneming van het Koninkrijk in het aandelenkapitaal van de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling in het kader van de in 1979 door het College van Bewindvoerders goedgekeurde algemene verhoging van het aandelenkapitaal van deze instelling;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).